Wire Speed Name Lookup: A GPU-based Approach presented at NSDI 2013

by Hao Wu, Yi Wang, Yuan Zu, Ting Zhang, Kunyang Peng, Qunfeng Dong, Bin Liu, Wei Meng, Huicheng Dai, Xin Xu, Di Yang,

URL : https://www.usenix.org/system/files/conference/nsdi13/nsdi13-final32.pdf

Summary : N/A