Keynote Speaker presented at BlackHatAbuDhabi 2010

by Peiter "mudge" Zatko,

Summary : N/A