Chronos: A Graph Engine for Temporal Graph Analysis presented at EuroSys 2014

by Vijayan Prabhakaran, Lidong Zhou, Wentao Han, Youshan Miao, Kaiwei Li, Ming Wu, Fan Yang, Wenguang Chen, Enhong Chen,

Summary : N/A