Rex: Replication at the Speed of Multi-core presented at EuroSys 2014

by Li Zhuang, Zhenyu Guo, Lidong Zhou, Chuntao Hong, Mao Yang, Dong Zhou,

Summary : N/A