Design Tradeoffs for Data Deduplication Performance in Backup Workloads presented at FAST 2015

by Xubin He, Min Fu, Dan Feng, Yu Hua, Zuoning Chen, Wen Xia, Yucheng Zhang, Yujuan Tan,

Summary : N/A