PARS: A Page-Aware Replication System for Efficiently Storing Virtual Machine Snapshots presented at VEE 2015

by Lei Cui, Tianyu Wo, Bo Li, Jianxin Li, Bin Shi, Jinpeng Huai,

Summary : N/A