Log2: A Cost-Aware Logging Mechanism for Performance Diagnosis presented at ATC 2015

by Hucheng Zhou, Tao Xie, Rui Ding, Jian-guang Lou, Hongyu Zhang, Qingwei Lin, Qiang Fu, Dongmei Zhang,

Summary : N/A