Cookies Lack Integrity: Real-World Implications presented at SecuritySymposium 2015

by Nicholas Weaver, Shuo Chen, Haixin Duan, Jinjin Liang, Jian Jiang, Xiaofeng Zheng, Tao Wan,

Summary : N/A