SUPOR: Precise and Scalable Sensitive User Input Detection for Android Apps presented at SecuritySymposium 2015

by Xusheng Xiao, Kangjie Lu, Xiangyu Zhang, Zhenyu Wu, Guofei Jiang, Zhichun Li, Jianjun Huang,

Summary : N/A