TADOOP: Mining Network Traffic Anomalies with Hadoop presented at SecureComm 2015

by Yang Yu, Geng Tian, Zhiliang Wang, Xia Yin, Li Zimu, Xingang Shi, Ziyi Lu, Chao Zhou, Dan Wu,

Summary : N/A