Multiset-Algebraic Cryptanalysis of Reduced Kuznyechik, Khazad, and secret SPNs presented at FSE 2017

by Alex Biryukov, Dmitry Khovratovich, Leo Paul Perrin,

Summary : N/A