vTZ: Virtualizing ARM TrustZone presented at usenixsecurity 2017

by Haibo Chen, Haibing Guan, Yubin Xia, Binyu Zang, Zhichao Hua, Jinyu Gu,

Summary : N/A