Fuzzing III

Title Speakers Conference Tags
SyzScope: Revealing High-Risk Security Impacts of Fuzzer-Exposed Bugs in Linux kernel Weiteng Chen , Xiaochen Zou , Guoren Li , Hang Qian USENIX Security-2022 - Boston, MA Fuzzing III
TheHuzz: Instruction Fuzzing of Processors Using Golden-Reference Models for Finding Software-Exploitable Vulnerabilities Rahul Kande , Addison Persyn USENIX Security-2022 - Boston, MA Fuzzing III
Fuzzing Hardware Like Software Timothy Shin USENIX Security-2022 - Boston, MA Fuzzing III
Stateful Greybox Fuzzing Jinsheng Ba USENIX Security-2022 - Boston, MA Fuzzing III
StateFuzz: System Call-Based State-Aware Linux Driver Fuzzing Bodong Zhao , Zheming Li , Shisong Qin , Zheyu Yuan USENIX Security-2022 - Boston, MA Fuzzing III